Author

Osiris Azael

Browsing

Yrityksen luominen on hyvin simppeliä, mutta toiminnasta tuskin on tulossa menestyvää tai pitkäjänteistä, jos yritykseltä ei löydy liiketoimintasuunnitelmaa.

Olipa kyseessä sitten uusi pesula, kasinot ilman tiliä, markkinointiyritys tai vaikkapa uudenlainen vähittäiskauppa, on liiketoimintasuunnitelman tekeminen tärkeää, koska se toimii ikään kuin yritystoiminnan käsikirjana toiminnan edetessä ja kasvaessa.

Joidenkin mielestä liiketoimintasuunnitelman teko ei ole tarpeen, jos ei ole hakemassa rahoitusta, mutta se auttaa jäsentelemään toiminnan kokonaisuuden ja vastuutehtävät. Samalla sen avulla voi varmista, että kaikki toiminnassa tarpeen otettavat asiat on otettu huomioon.

Miten liiketoimintasuunnitelma sitten tehdään ja mitä siinä tulee huomioida? Tässä artikkelissa sukelletaan tarkemmin liiketoimintasuunnitelman tekoon ja siihen liittyviin olennaisiin seikkoihin.

Mikä liiketoimintasuunnitelma on?

Liiketoimintasuunnitelma on yleensä kirjallisesti tehty dokumentti, johon on käytännössä kiteytetty kaikki yrityksen toimintaan liittyvät asiat. Sen avulla yrittäjällä ja yrityksellä on mahdollisuus hahmottaa paremmin liketoiminnan resurssit ja tutkailla, miten kannattavaa yritystoiminta on.

Lähtökohtana liiketoimintasuunnitelman tekemisessä on se, että se on tarkoitettu yritykselle, mutta yleensä ulkopuoliset sijoittajat, rahoittajat sekä muut sidosryhmät haluavat nähdä sen. Jos esimerkiksi haluaa yritykselleen starttirahaa, täytyy hakemuksessa olla mukana liiketoimintasuunnitelma.

Liiketoimintasuunnitelma ei suinkaan ole vain kerran tehty ja muokkaamaton dokumentti, vaan sitä täytyy päivittää toiminnan kehittyessä ja kasvaessa.

Miksi liiketoimintasuunnitelman tekeminen on tärkeää?

Jos on vasta aloittamassa omaa yritystoimintaansa ja tarvitsee sitä varten rahoitusta ulkopuolelta, tarvitaan liiketoimintasuunnitelmaa rahoituksen hakemista varten.

Vaikka rahoittajiin ei yrittäisi tehdä vaikutusta eikä starttirahaakaan tarvisi, on liiketoimintasuunnitelman tekeminen silti järkevää. Miksi? Koska sen avulla voi tarkastella yrityksen menneisyyttä ja samalla arvioida tulevaisuutta.

Samalla liiketoimintasuunnitelma auttaa hahmottamaan, täytyykö toimintaan tehdä jotain muutoksia tai viilauksia, vai onko kaikki menossa juuri oikeaan suuntaan.

Suunnitelman tekoa ei kannata tehdä hätiköiden, vaan siihen on hyvä käyttää runsaasti aikaa. Huolellisesti tehty liiketoimintasuunnitelma voi tuntua ajan tuhlaamiselta ja täysin turhalta, mutta on hyvin todennäköistä, että se tulee maksamaan itsensä takaisin myöhemmin.

Samalla korkeatasoisen liiketoimintasuunnitelman avulla voi minimoida riskit, jolloin myös taloudellisten tappioiden osuus voi pienentyä. Yritys voi myös kasvattaa omia voittoja, kun asiakkaiden tarpeet ja tuotteiden kannattavuus on tiedossa.

7 asiaa, jotka tulee ottaa huomioon liiketoimintasuunnitelmaa tehdessä

1) Mistä lähdetään liikkeelle?

Kannattaa aluksi pohtia hetki sitä, millaiset edellytykset itsellä on yrittäjäksi. Miksi haluaa yrittäjäksi? Miltä alalta itseltä löytyy kokemusta ja millainen oma koulutustausta on? Missä asioissa on hyvä? Onko itsellä verkostoja, joita voi hyödyntää?

Yritystoiminnan alkuvaiheessa voi joutua tekemään niitäkin asioita, joissa ei ole niin hyvä, mutta yrityksen kasvaessa itselleen voi palkata väkeä hoitamaan ne asiat, jotka eivät luonnistu itseltä niin hyvin.

2) Liikeidean kuvaileminen

Tässä vaiheessa on hyvä kertoa, mistä suunnitelma ja itse toiminnassa oikein on kyse.

Yritystä ei ole järkevää perustaa ilman asiakaslähtöistä liikeideaa ja nimenomaan hyvä liiketoimintasuunnitelma on sellainen, joka pohjautuu hyvälle liikeidealle.

Jos liikeidea eli esimerkiksi palvelu tai tuote ei tuota asiakkaalle lisäarvoa, sitä tuskin tullaan koskaan hankkimaan. Tällöin koko toiminta kaatuu, koska asiakkaita ei ole.

Mieti seuraavia asioita:

 • Millainen tuote tai palvelu on?
 • Kenelle se on suunnattu?
 • Miten tuote / palvelu eroaa jo olemassa olevista?
 • Millaista arvoa asiakkaille tuotetaan?
 • Miten tuote / palvelu toteutetaan?

3) Vision avulla oikeaan suuntaan

Visiolla voidaan tiivistää omat tavoitteet ja haaveet, ja lisäksi sen avulla voidaan hahmotella yritystoiminnalle suunta ainakin seuraavan viiden vuoden ajaksi.

Visio toimii sekä motivoitajana että oikeanlaisena suunnannäyttäjänä päivittäisessä työnteossa. Etenkin niinä päivinä, kun töitä ei tee mieli tehdä, voi visio motivoida jatkamaan vaikeuksista huolimatta, jotta lähtötilanteeseen voidaan saada positiivinen muutos.

Tässä vaiheessa ei siis kuulu kuvailla jo saavutettuja asioita, vaan niitä, joita tulevaisuudessa haluaisi vielä saavuttaa.

Toisaalta visio ei saa olla liian epärealistinen, koska silloin se kuulostaa lähinnä tavoittavattomissa olevalta mainoslauseelta. Visiota ei myöskään kannata kuvailla liian yksityiskohtaisesti, koska se tehdään useaksi vuodeksi eteenpäin.

Ja kuten jokainen yrittäjä tietää, voi muutamassakin vuodessa matkaan tulla useampi muuttuja ja mutka.

4) Analysoi kilpailijat

Perehdy huolellisesti markkinoihin ja omaan toimialaan. Selvitä kilpailijat, joilta löytyy samankaltainen palvelu / tuote. Pidä mielessä myös epäsuorat kilpailijat, jotka käytännössä kilpailevat samoista tarpeista.

Mieti näitä asioita:

 • Keitä kilpailijat ovat?
 • Millaisia kilpailijoiden hinnat ovat?
 • Mitä epäsuoria kilpailijoita palvelulla / tuotteella on?
 • Mitkä ovat kilpailijoiden vahvuudet ja heikkoudet?

5) Riskianalyysillä varaudutaan riskeihin

Yrittäjyyteen liittyy haasteita ja riskejä lähes väistämättä, ja siksi kaikkeen tähän on hyvä osata varautua. Tämä siksi, että pienetkin virheet voivat olla seurauksiltaan suuria.

Kannattaakin kirjata ylös, millaisia olennaisia riskejä toimintaan liittyy, miten todennäköisesti ne toteutuvat ja miten paljon ne vaikuttaisivat talouteen.

Tässä muutamia eri riskejä:

 • Omaisuusvahingot
 • Liiketoimintariskit
 • Taloudelliset riskit
 • Liiallinen riippuvuus yhdestä asiakkaasta tai rahoittajasta
 • Henkilöstöriskit

6) Tiivistelmällä pääsee käsiksi kokonaiskuvaan

Loistava liiketoimintasuunnitelma on sellainen, joka alkaa yhden sivun tiivistelmällä. Siinä käytännössä käydään läpi koko yrityksen ja sen toiminta tiivistetysti.

Tiivistelmän tekeminen kannattaa tehdä huolellisesti, koska erityisesti tähän sijoittajat ja rahoittajat kiinnittävät huomiota. Tiivistelmä on siis ikään kuin kirjallisessa muodossa oleva hissipuhe, jolla koitetaan vakuuttaa ulkopuolinen rahoittaja yrityksen kannattavuudesta.

7) SWOT-analyysi

Suunnittelussa voi myös hyödyntää SWOT-analyysiä, jolla voidaan hahmottaa yrityksen:

 • Sisäiset vahvuudet
 • Sisäiset heikkoudet
 • Ulkoiset uhat
 • Ulkoiset mahdollisuudet

SWOT-analyysin avulla voi hahmottaa omaa asemaa kilpailijoihin suhteutettuna.

Tänä päivänä töitä tekevät ihmiset arvostavat vapautta ja mahdollisuutta määrittää omat aikataulunsa enemmän kuin koskaan aiemmin, ja siksi monet alkavat yrittäjiksi.

Yrittäjäksi ryhtyminen on tällä hetkellä todella trendikästä, koska se tuo mukanaan kaiken sen vapauden, mistä ihmiset haaveilevat. Töiden paljouden voi itse määrittää ihan samalla tavalla kuin sijainninkin, mistä niitä tekee.

Olipa yritysideana sitten käännöspalvelut, autokauppa, verovapaat nettikasinot ilman rekisteröintiä tai vaikkapa kuljetuspalvelu, ei yrityksen perustaminen ole koskaan liian helppoa. Yrityksen perustamiseen liittyy monta välivaihetta, jotka täytyy käydä läpi, ennen kuin töiden aloittaminen on mahdollista.

Tässä artikkelissa käydäänkin tarkemmin läpi 10 tärkeintä yrityksen perustamisen vaihetta! Kun näitä ohjeita seuraa tarkasti, saa yritystoiminnan pystyyn tuossa tuokiossa.

9 vaihetta yrityksen perustamiseen

1) Tee toiminta-ajatus ja liikeidea selkeäksi

Ennen kuin yritystä lähtee perustamaan, on syytä miettiä kohderyhmää ja sitä, miten palvelu tai tuote tuotetaan kuluttajille. Näiden asioiden miettiminen helpottaa myös liikeidean hahmottamisessa.

Kun perustaa yrityksen itse, kannattaa mahdollisuuksien mukaan käydä keskusteluja monien asiantuntijoiden kanssa, jotta saa selville, onko omalle yritysidealle samaisella toimialalla oikeasti kysyntää.

Kun mietit yrityksen liikeideaa, kannattaa pohtia vastauksia muun muassa näihin kysymyksiin:

 • Millaisia palveluita / tuotteita yritys tarjoaa asiakkailleen?
 • Millä tavoin palvelut / tuotteet tuotetaan tai valmistetaan?
 • Mihin asiakastarpeisiin tuote / palvelu vastaa?

2) Luo liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelman ideana on perustella niin yrittäjälle itselleen kuin mahdollisille sijoittajille, että yrityksellä on mahdollista tehdä voittoa ja liiketoiminta on kannattavaa.

Kaiken perusta hyvässä liiketoimintasuunnitelmassa on liikeidea, joka on määritelty hyvin. Kannattaa mahdollisuuksien mukaan pyrkiä konkreettisuuteen ja samalla ottaa rohkeasti mahdolliset haasteet esille.

Kaksi tärkeintä osaa liiketoimintasuunnitelmassa ovat kulujen kartoituksesta seurannut budjetointi ja asiakaskartoitus, joka tarkoittaa sitä, mistä asiakkaat tulevat ja miksi he valitsevat juuri sinun yrityksesi. Hyväkään liikeidea ei ole kannattava, jos sille ei oikeasti ole kysyntää tai asiakkaita.

Suunnitelman luomisesta on apua myös siihen, että oppii ymmärtämään yritystoiminnan mahdollisista kuluista ja samalla budjetoimaan niitä.

Hyvässä liiketoiminnassa tuodaan esille myös riskitekijät, joilla voi olla vaikutusta yrityksen menestykseen.

3) Valitse itsellesi yhtiömuoto

Ennen kuin yritystä päästään konkreettisesti perustamaan, täytyy itselle olla mietittynä yritysmuoto. Yritysmuotojen eroihin vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi toiminnan tuleva laajuus sekä pääoman ja perustajien määrä.

Tuo päätös on todella tärkeä, koska se merkitsee paljon ihan konkreettisella tasolla esimerkiksi verotukseen, kasvumahdollisuuksiin ja hallinnollisiin vaatimuksiin.

Valintaa ei todellakaan kannata hätiköidä, vaan siihen kannattaa käyttää hyvä tovi aikaa.

Tällä hetkellä yleisimmät vaihtoehdot ovat osakeyhtiö sekä toiminimi. Myös kevytyrittäjiä löytyy reilusti aiempaa enemmän.

4) Varmistu luvanvaraisuudesta

Suomessa on täysin sallittua perustaa hyvän tavan mukainen ja laillinen elinkeino ilman erikoislupia. Sitten löytyy niitä tiettyjä aloja, joiden parissa aloitus vaatii erillistä lupaa tai siitä pitää vähintään tehdä ilmoitus viranomaisille.

Esimerkkejä yrityksistä, jotka vaativat viranomaisluvan, ovat:

 • Kaupat
 • Kauneusalan toimijat
 • Korjaamot
 • Ravintolat

Ennen kuin tilat voi ottaa käyttöön, tarvitaan lupia terveysviranomaisilta ja erilaisia tarkastuksia. Näillä voidaan varmistua siitä, että niin toiminta kuin tilat vastaavat Suomessa asetettuja kriteerejä.

Jos oma tuleva yritys vaatii luvan, on lupalaput hyvä laittaa ajoissa menemään, sillä nämä prosessit eivät koskaan ole nopeita.

Muun muassa nämä alat ovat luvanvaraisia:

 • Sijoitusrahastotoiminta
 • Alkoholin myynti ja anniskelu
 • Ajoneuvojen katsastus
 • Apteekit ja lääketehtaat
 • Sähkölaitteiden suunnittelu ja rakennus
 • Alkoholin valmistus- ja tukkumyyntiluvat

5) Mieti yritykselle sopiva nimi

Yrityksen nimellä on yllättävänkin suuri merkitys yrityksen toiminnassa. Parhaimmassa tapauksessa ihmisille jää juurikin nimi mieleen ja se on se ratkaiseva tekijä, että kauppoja syntyy ja asiakkaita riittää.

Yleistä on yhdistää harjoitettava toiminta sekä paikkakunnan nimitys. Nimenä voi myös hyödyntää jotain täysin keksittyä nimitystä tai omaa nimeä. Kirjoituksen pitää kuitenkin noudattaa oikeinkirjoitussääntöjä sekä suomen kieltä.

6) Jätä perustamisilmoitus

Seuraavaksi on vuorossa perustamisilmoituksen jättäminen. Siinä täytyy täyttää erilaisia lomakkeita, joihin syötetään omia ja yritykseen liittyviä tietoja. Samalla yritys täytyy ilmoittaa eri rekistereihin, joihin se kuuluu / tulee kuulumaan.

Näitä ovat esimerkiksi ennakkoperintärekisteri, ALV-rekisteri ja työnantajarekisteri.

7) Hoida kirjanpito

Pienyrittäjä voi helposti pitää huolen omasta kirjanpidostaan, mutta yleisesti yrittäjät keskittyvät mieluummin rahan tekemiseen. Tästä syystä kirjanpito ulkoistetaan ammattilaisten käsiin.

Kirjanpitoon liittyy monenlaista lukujen pyörittelyä ja paperityötä, joka voi osoittautua etenkin suuremmilla yrityksillä työlääksi. Siksi etenkin keskisuuret yritykset haluavat ulkoistaa kirjanpitonsa.

Mikäli näin ei kuitenkaan halua tehdä, voi esimerkiksi osallistua kirjanpitokurssille tai hankkia netistä tietoa. Näin asiat saadaan hoidettua heti kerrasta kunnolla.

8) Pidä huoli rahoituksesta

Jos yritykseltä ei löydy omasta taskusta riittävästi rahaa toiminnan käynnistykseen toivotussa mittasuhteissa, on järkevää hakea rahoitusta.

Rahoitusta on mahdollista saada muutamaakin eri reittiä:

 • Finnvera-rahoitus
 • Pankkilaina
 • Business Finlandin rahoitus
 • Starttiraha
 • Rahoitussäätiöt

9) Hanki pakollinen eläkevakuutus

Yrittäjien eläkelain mukaan Suomessa toimivalla ja asuvalla yrittäjällä täytyy olla hankittuna vakuutus kuoleman, vanhuuden tai työkyvyttömyyden varalle. YEL-vakuutus on lakisääteinen ja sen ideana on kasvattaa eläkettä sekä parantaa sosiaaliturvaa.

Ongelmana siinä on vain olemattomien eläkesäästöjen kertyminen, jonka johdosta iso osa yrittäjistä määrittää työtulonsa liian alhaiseksi. Tällöin YEL-maksut eivät ole niin suuria ja omille rahoille keksii parempaa tekemistä, kuten osake- tai rahastosijoittamista.

Suurimpia kotiinvestointeja ovat elektroniikkalaitteet. Jos olet äskettäin ostanut pesukoneen tai mikroaaltouunin, tiedät mistä puhun. Sinun täytyy säästää kuukausia, ennen kuin voit edes harkita oston tekemistä. Ja kun olet ostanut sen, toivot sen kestävän pitkään. Tässä on 4 vinkkiä, joiden avulla saat sijoituksesi takaisin, jotta voit pitää laitteesi käynnissä pitkään:

Seuraa ohjeita

Helpoin tapa varmistaa kodinkoneidesi pitkä käyttöikä on noudattaa niiden mukana tulleita ohjeita. Ihmiset jättävät usein huomiotta nämä ohjeet mukavuuden vuoksi ja joutuvat maksamaan pitkällä aikavälillä kovan hinnan. Se, että unohdit pestä vaatteesi, ei tarkoita, että sinun pitäisi ylikuormittaa pesukonetta ja kuivausrumpua. Sama koskee astianpesukonettasi. Ylikuormitat sen ja pian peset ja hankaat astioita käsilläsi. Ohjeiden kirjaimellinen noudattaminen varmistaa laitteidesi moitteettoman toiminnan monien vuosien ajan.

Huolla tuotetta

Ohjeiden noudattaminen on hyvä asia, mutta sekään ei voi estää laitteesi väistämätöntä kulumista. Tästä syystä yritykset haluavat sinun huoltavan tuotteitasi säännöllisesti. Ensimmäiset palveluistunnot ovat ilmaisia, mutta sen jälkeen joudut maksamaan peräkkäisistä. Jos ottaa huomioon, kuinka paljon uusi laite maksaa, palvelumaksut näyttävät mitättömältä. Ei ole niin, että sinun täytyy käyttää ne rahat joka kuukausi, pikemminkin 6-12 kuukauden välein. Tuotteen huoltaminen voi mahdollisesti pitää sen toiminnassa vielä vuoden. Sanoisin että hintansa väärti.

Tarkista se säännöllisesti

On hyvä idea oppia jotain kodinkoneistasi, jotta voit tarkastaa ne säännöllisesti. Tämä voi auttaa sinua havaitsemaan pienet viat ja estämään niistä muodostumasta suuriksi. Pyydä huoltomiestä tai korjaajaa näyttämään sinulle, kuinka perustarkastus suoritetaan. He saattavat vain paljastaa salaisuutensa. Esimerkiksi LED-valoilla varustetut kaukosäätimet voidaan diagnosoida kamerapuhelimella. Katso vain LED-valoa kameran läpi. Jos näet valon, kun painat painikkeita, se tarkoittaa, että kaukosäädin on kunnossa, mutta laite ei.

Palkkaa ammattilainen korjauksiin

Kaikesta maailman huolellisuudesta huolimatta laitteesi hajoavat lopulta. Se sattuu olemaan asioiden luonne. Oikea korjaaja saa sen kuitenkin heti käyttöön. Koneiden korjaukset maksavat huomattavan summan, joten haluat tehdä sen oikein ensimmäisellä kerralla. Jos ensimmäinen henkilö pilaa työn, on mahdollista, että toinen ei voi tehdä asialle mitään.

Kuten aiemmin mainitsin, kodinkoneet ovat merkittävä investointi. Toivottavasti tässä mainitut vinkit auttavat sinua saamaan sijoitukselle riittävän tuoton. Sinun pitäisi saada vähintään muutama hyvä vuosi pois laitteistasi ennen kuin vaihdat ne.

Jos blogisi on jo tarpeeksi suosittu, jotta voit alkaa miettimään affiliate-markkinoinnin tuomista kuvaan, sinun kannattaa lukea tämä artikkeli ensin. Vaikka on totta, että tällainen mainonta voi olla erittäin tuottoisaa ilman ylimääräistä työtä, sinun tulee noudattaa tiettyjä strategioita maksimoidaksesi tulosi vahingoittamatta blogisi mainetta. Vaikuttaa riittävän helpolta aloittaa mainoksia blogissasi, mutta vaatii hieman enemmän pohdintaa, jos haluat todella saada tämän toimimaan. Olemme löytäneet 4 erittäin sulavaa vinkkiä, joiden pitäisi saada kumppanimarkkinointisi toimimaan kuin hurmaa, joten käytä muutama minuutti tämän artikkelin loppuosan lukemiseen, niin olet pian menestyksen tiellä!

Viitta Affiliate Links

Vaikka ne ovatkin hyödyllisiä, affiliate-linkit ovat melko rumia, eikä vierailijasi käyttökokemus varmasti hyödy näistä kaikkialla blogissasi roiskuvista. Valitse kunnollinen affiliate-linkkien peittäjä, kuten SEOPressor v5, niin olet valmis. Nämä melko sisällön janoiset kumppanilinkit lykkäävät todennäköisesti noin 20 % sivustosi kävijöistä, eikä edes kunnollinen tulosprosentti pysty tasapainottamaan tätä katastrofia ajoissa.

Arvostelut

Kun vierailijasi ovat mukana ja olet saanut heidän huomionsa, arvostelujen kirjoittaminen sivustollasi mainostetuista tuotteista ja palveluista on melko järkevää. Voit antaa puolueettoman mielipiteen näistä asioista ja saatat pian nähdä arvokkaita tuloksia. On hyvä idea tehdä tuotevertailu äläkä pelkää huomauttaa omien kumppanituotteiden negatiivisista ominaisuuksista. Tämän pitäisi istua hyvin yleisösi kanssa, ja maineesi kohoaa myös parin pykälän seurauksena. Kokeile ja valitse lainauksellesi kunnollinen WordPress-teema, koska joissakin niistä on erittäin sulavia arvostelumalleja, jotka toimivat suoraan sananlaskun laatikosta.

Lähetä linkkejä

Kun kirjoitat tietystä tuotteesta tai palvelusta, jota mainostat, muista lisätä sisältöön joitain affiliate-linkkejä. Voit jopa heittää joukkoon muutaman ylimääräisen kumppanituotteen ja saatat saada ylimääräistä myyntiä seurauksena. Mitä enemmän kokeilet tätä tekniikkaa, sitä paremmin saat nämä linkit näyttämään saumattomilta. Ja jos olet jo käyttänyt tuotetta tai palvelua, voit saada lukijasi seuraamaan esimerkkiä.

Sähköpostimarkkinointi

Mitä enemmän sähköpostiosoitteita keräät vierailijoiltasi, sitä paremmat mahdollisuudet sinulla on lähettää arvokkaita uutiskirjeitä myöhemmin. Nämä kaverit ovat jo olleet sivustollasi, joten heillä on jonkinlainen suhde blogiisi alusta alkaen. Jos markkinoit suihkevaahto-edmontoniin perustuvaa yritystä, hanki kyseiset sähköpostiosoitteet blogisi osallistumislomakkeella ja sinulla on valmiina lista tulevista asiakkaista ilman minkäänlaista vaivaa!

Ollaan sidoksissa!

Joten siinä on 4 tappavaa vinkkiä, joiden avulla voit ansaita rahaa blogistasi hetkessä!

Jos olet intohimoinen kirjoittaminen ja etsit tapoja mainostaa brändiäsi, sinun kannattaa tarkastella vierailijoiden lähettämistä uudelleen, koska se toimii edelleen ja voi tehdä ihmeitä yrityksesi verkkosivustolla. Jotkut saattavat väittää, että vieraiden lähettäminen on kuollut, mutta he eivät ole vain väärässä, vaan heillä on kauheasti väärää tietoa. Saatat huomata, että suuri osa tästä mielipiteestä tulee niiltä, ​​jotka edistävät maksettua mainontaa. Koska totta puhuen, miksi he haluaisivat sinun saavan oman sivustosi nousevan Google-haun sijoituksiin ilman, että annat penniäkään kovalla työllä ansaitusta rahastasi? Joten ole hyvä ja käytä hetki tämän lyhyen artikkelin lukemiseen, niin selitämme 4 erittäin vahvaa syytä, miksi voit edelleen lähettää vierailijapostauksia ja saada vastineeksi todellista arvoa!

Luo auktoriteettisi

Oletamme, että tiedät jo jonkin verran yrityksestäsi, joten miksi et levitä tietämystäsi mielekkäällä tavalla? Ala etsiä kolmannen osapuolen blogeja, joilla on jotain yhteistä oman sivustosi kanssa, ja mieti joitain ainutlaatuisia piteitä, jotka kiinnostavat blogimestaria. Sinun ei pitäisi kokea tätä vaikeaksi, ja heti kun aloitat vieraspostausten lataamisen, brändisi ja oma viisautesi alkavat houkutella uusia kävijöitä. Yritä aina olla avulias ja vastineeksi alat luoda luottamussuhdetta, joka voi olla erittäin hyödyllistä tulevaisuudessa.

Linkeillä on väliä

Tämä on edelleen iso juttu, koska mitä enemmän linkkejä osoittaa sivustollesi, sitä parempi! Niin kauan kuin valitset arvostettuja verkkosivustoja, nuo janoiset hakukonelinkit huomaavat nämä yhteydet. Jatka kiireisten ja asiaankuuluvien sivustojen etsimistä ja voit pian nähdä oman blogisi nousevan noille sivuille ilman, että sinun tarvitsee kuluttaa PPC-mainontaan.

Kirjoitustyylit

Jos sinusta tulee koskaan todella suuri kirjailija, sinun on todellakin poistuttava mukavuusalueeltasi silloin tällöin. Kirjoittamalla eri yleisölle, sinun on muutettava tyyliäsi tehokkaasti. Kun kirjoittamisesta tulee taitavampaa ja rennompaa, houkuttelet lisää lukijoita. Käytä aikaa eri tyylejen tutkimiseen, niin vierailijoillasi alkaa olla todella makeita tuloksia. Saatat jopa alkaa saada maksua kirjoituksistasi, ja sitä me kaikki kaipaamme!

Sosiaalinen verkostoituminen

Vieraiden lähettäminen on mahtava tapa yhdistää tavoittavuustyösi omiin sosiaalisen median tileihisi. Voit lisätä omia sosiaalisen alustasi tietoja, ja useimmat vierasblogit on määritetty myös joukolla jakamispainikkeita. Mikset seuraa näitä jakoja ja lisäisi erityistä näkemystäsi näihin uusiin piireihin? Jos mainostat suihkevaahtoeristeistä Calgary-pohjaista yritystä, voit levittää brändiä kokonaan uudelle kiinnostuneiden ihmisten areenalle vain vierailemalla pienellä huolellisuudella ja huomiolla.
Joten, hanki Vieraspostitus!
Tässä on 4 erinomaista syytä tehdä niin. Kerro meille, kuinka se toimii sinulle!

Oikeiden työkalujen ja laitteiden käyttäminen keittiössä voi auttaa sinua tulemaan mestarikokiksi. Useimmat kulinaariset ystävät vannovat siihen, että keittiössä ei ole pulaa vempaimista kaikkiin tarpeisiisi. Kysymys on vain sijoittamisesta oikeisiin. Tässä on 4 pakollista keittiölaitetta, joilla on erittäin hyvä vastine rahalle.

Keittiön puhalluslamppu

Keittiön puhalluslamppu on ansainnut hyvän maineen vain yhdessä asiassa: crème brûléen karamellisoinnissa. Se on kuitenkin enemmän kuin vähän epäreilua. Mahdollisuuden vuoksi keittiön puhalluslamppu voi olla hyödyllinen useisiin kulinaarisiin käyttötarkoituksiin. Oletko koskaan yrittänyt polttaa munakoison ihoa grillillä? Lopputulos on sotkuinen ja riippumatta siitä, kuinka hyvä baba ghanoush on, se ei oikeuta valmistukseen vaadittavaa vaivaa. Kokeile kuitenkin keittiön puhalluslamppua ja katso, kuinka iho palaa pois vaivattomasti! Keittiön puhalluslamppu on erittäin monipuolinen työkalu juuston sulattamisesta kampasimpukoiden paahtamiseen, kun tiedät kuinka ja milloin sitä käytetään.

Panini Press

Aivan kuten keittiön puhalluslamppu, Panini-puristin on myös moniajo, joka istuu keittiön tiskillä ja odottaa potentiaalinsa löytämistä. Vaikka et aio tehdä Panini-konetta, Panini-puristimen omistaminen on yksi parhaista päätöksistäsi. Panini-puristimen muotoilu mahdollistaa sen käytön useammissa kulinaarisissa projekteissa kuin mitä se alun perin oli tarkoitettu. Panini-puristimella voit valmistaa munakkaan, paistaa pekonia, keittää hashruskeita, grillata kanaa ja jopa lämmittää eilisen illan kylmiä pizzoja!

Anturin lämpömittari

Kukaan itseään kunnioittava kokki ei tule koskaan ajattelemaan väärin kypsennetyn lihan tarjoamista. Sen lisäksi, että on varmistettava, että liha kypsennetään toivotulla tavalla (keskiharvinainen, hyvin kypsennetty jne.), on myös välttämätöntä varmistaa, että liha kypsennetään turvalliseen vähimmäislämpötilaan, joka estää haitalliset bakteerit. Tässä anturilihalämpömittari todistaa vahvuutensa. Laadukas anturilämpömittari ilmoittaa sinulle tarkalleen, kun pihvin sisäpuoli saavuttaa täydellisen lämpötilan. Kun etsit anturin lämpömittaria, valitse digitaalinen, jossa on pitkä kaapeli anturiin. Jos kaapeli on riittävän pitkä, voit jättää anturin uuniin ja lukemalaskuri on ulkona.

Ilmakuivain

Rakastatko paistettua ruokaa, mutta vihaat öljyistä jäännöstä? Sitten ilmakeitin on mitä tarvitset. Toisin kuin rasvakeittimet, ilmakeittimet käyttävät nopeaa ilmankiertoa ruoan paistamiseen; öljyä ei tarvita. Lienee tarpeetonta sanoa, että ilmakeittimessä keitetyt tuotteet ovat huomattavasti terveellisempiä kuin tavallisessa rasvakeittimessä keitetyt. Paitsi että ilmakeittimen lopputuote on terveellisempää, se maistuu yhtä hyvältä, eikä kukaan osaa erottaa makua. Kun ostat ilmakeittimen, varmista, että ostat sellaisen riittävän suuren, jotta voit valmistaa muutakin kuin perunoita ja kalatikkuja.

Oikea asunnon hinta on markkinoiden korkein hinta. Monet asuntojen kaupat kuitenkin kaatuvat ja ylihinnoitellut asunnot jäävät markkinoille aiheuttaen myyjille sydänsurua. Jos haluat myydä Edmonton-kotisi mahdollisimman paljon, sinun on hinnoiteltava se oikein. Tässä on kolme tapaa tehdä se.

1. Invest In Your Home

Koti on useimmille ihmisille enemmän kuin taloudellinen omaisuus. Asut kotonasi, jaat onnellisia muistoja rakennuksesta ja voit tuntea olosi kiintyneeksi siihen. Tämän vuoksi on vaikea tarkastella omaisuuttasi objektiivisesti. Paras tapa rakentaa luottamusta potentiaalisten ostajien kanssa on asettua heidän asemaansa. He ihmettelevät kotisi todellista tilaa. kuuluuko katto ääni? Onko johdotus turvallinen? Vuotavatko pohjat? Tietysti vakavat ostajat maksavat oman kodin tarkastuksen, jos he haluavat edetä ostossa, mutta siihen vaiheeseen pääseminen edellyttää luottamusta. Esimerkiksi sähköurakoitsijan palkkaaminen tarkastamaan johdotus ja takaamaan sen turvallisuuden, auttaa houkuttelemaan ostajia. Kattoyrityksen palkkaaminen tarkastamaan kattosi ja antamaan täydellisen raportin auttaa lievittämään pelkoja. Jopa paikallisen tuholaistorjuntayrityksen tarkastus voi auttaa sinua rakentamaan luottamusta mahdollisten ostajien kanssa. Mitä enemmän sijoitat kotiisi, sitä enemmän tietoja voit jakaa ostajien kanssa, jotta voit luoda kilpailevia tarjouksia ja myydä kotisi enemmän.

2: Maksa myyjien kodin tarkastuksesta

Monilla asunnonomistajilla ei ole juurikaan aavistustakaan siitä, missä kunnossa heidän kotinsa todella ovat. Jos haluat myydä Edmontonin kotisi enemmän, se ei sisällä vain kiiltäviä valokuvia, näppärää listaa ja rukousta. Kotitarkastukset eivät ole vain asunnon ostajille, ne voivat auttaa myös asunnon myyjiä. Kodintarkastajat voivat tarkastaa kotisi ja näyttää, mitkä alueet vaativat korjausta tai huomiota. Saat raportin – yleensä CD-levyllä – ja voit jakaa sen vakavien potentiaalisten ostajien kanssa. Ostajat eivät koskaan luovu omasta tarkastuksestaan, mutta he ovat vaikuttuneita, jos sinulla myyjänä on selkeä käsitys oman kiinteistösi kunnosta. Tarkastusraportti voi osoittaa, että kotisi on hintapyyntösi arvoinen, ja tämä voi lisätä mahdollisuuksiasi myydä se enemmän.

3: Hinta kotisi oikein

Paras tapa myydä Edmonton-kotiisi enemmän on hinnoitella se oikein. Tämä tarkoittaa viimeisimmän markkina-analyysin käyttämistä mahdollisen myyntihinnan arvioimiseksi tarkasti. Useimmat myyjät käyttävät ilmaisia ​​kodin arviointeja syöttämällä kotinsa tiedot kiinteistönvälittäjien verkkosivustoille. Useimmat välittäjät, jotka tarjoavat kiinteistöjä myyntiin Edmontonissa, tarjoavat verkkosivustopohjaisia ​​arvioita. Nämä arviot luodaan markkina-analyysin avulla ja antavat myyjille kilpailukykyisen hinnan kodistaan. Asunnon myyminen on hinnoiteltava markkinaehtojen mukaan. Oikealla hinnalla talo tuottaa kilpailevia tarjouksia ja tämä nostaa myyntihintaa.

Johtopäätös

Näiden kolmen vinkin pitäisi auttaa jokaista Edmonton-asunnonomistajaa myymään kotinsa enemmän. Jätä meille kysymys tai kommentti alle!