Archive

June 2022

Browsing

Yrityksen luominen on hyvin simppeliä, mutta toiminnasta tuskin on tulossa menestyvää tai pitkäjänteistä, jos yritykseltä ei löydy liiketoimintasuunnitelmaa.

Olipa kyseessä sitten uusi pesula, kasinot ilman tiliä, markkinointiyritys tai vaikkapa uudenlainen vähittäiskauppa, on liiketoimintasuunnitelman tekeminen tärkeää, koska se toimii ikään kuin yritystoiminnan käsikirjana toiminnan edetessä ja kasvaessa.

Joidenkin mielestä liiketoimintasuunnitelman teko ei ole tarpeen, jos ei ole hakemassa rahoitusta, mutta se auttaa jäsentelemään toiminnan kokonaisuuden ja vastuutehtävät. Samalla sen avulla voi varmista, että kaikki toiminnassa tarpeen otettavat asiat on otettu huomioon.

Miten liiketoimintasuunnitelma sitten tehdään ja mitä siinä tulee huomioida? Tässä artikkelissa sukelletaan tarkemmin liiketoimintasuunnitelman tekoon ja siihen liittyviin olennaisiin seikkoihin.

Mikä liiketoimintasuunnitelma on?

Liiketoimintasuunnitelma on yleensä kirjallisesti tehty dokumentti, johon on käytännössä kiteytetty kaikki yrityksen toimintaan liittyvät asiat. Sen avulla yrittäjällä ja yrityksellä on mahdollisuus hahmottaa paremmin liketoiminnan resurssit ja tutkailla, miten kannattavaa yritystoiminta on.

Lähtökohtana liiketoimintasuunnitelman tekemisessä on se, että se on tarkoitettu yritykselle, mutta yleensä ulkopuoliset sijoittajat, rahoittajat sekä muut sidosryhmät haluavat nähdä sen. Jos esimerkiksi haluaa yritykselleen starttirahaa, täytyy hakemuksessa olla mukana liiketoimintasuunnitelma.

Liiketoimintasuunnitelma ei suinkaan ole vain kerran tehty ja muokkaamaton dokumentti, vaan sitä täytyy päivittää toiminnan kehittyessä ja kasvaessa.

Miksi liiketoimintasuunnitelman tekeminen on tärkeää?

Jos on vasta aloittamassa omaa yritystoimintaansa ja tarvitsee sitä varten rahoitusta ulkopuolelta, tarvitaan liiketoimintasuunnitelmaa rahoituksen hakemista varten.

Vaikka rahoittajiin ei yrittäisi tehdä vaikutusta eikä starttirahaakaan tarvisi, on liiketoimintasuunnitelman tekeminen silti järkevää. Miksi? Koska sen avulla voi tarkastella yrityksen menneisyyttä ja samalla arvioida tulevaisuutta.

Samalla liiketoimintasuunnitelma auttaa hahmottamaan, täytyykö toimintaan tehdä jotain muutoksia tai viilauksia, vai onko kaikki menossa juuri oikeaan suuntaan.

Suunnitelman tekoa ei kannata tehdä hätiköiden, vaan siihen on hyvä käyttää runsaasti aikaa. Huolellisesti tehty liiketoimintasuunnitelma voi tuntua ajan tuhlaamiselta ja täysin turhalta, mutta on hyvin todennäköistä, että se tulee maksamaan itsensä takaisin myöhemmin.

Samalla korkeatasoisen liiketoimintasuunnitelman avulla voi minimoida riskit, jolloin myös taloudellisten tappioiden osuus voi pienentyä. Yritys voi myös kasvattaa omia voittoja, kun asiakkaiden tarpeet ja tuotteiden kannattavuus on tiedossa.

7 asiaa, jotka tulee ottaa huomioon liiketoimintasuunnitelmaa tehdessä

1) Mistä lähdetään liikkeelle?

Kannattaa aluksi pohtia hetki sitä, millaiset edellytykset itsellä on yrittäjäksi. Miksi haluaa yrittäjäksi? Miltä alalta itseltä löytyy kokemusta ja millainen oma koulutustausta on? Missä asioissa on hyvä? Onko itsellä verkostoja, joita voi hyödyntää?

Yritystoiminnan alkuvaiheessa voi joutua tekemään niitäkin asioita, joissa ei ole niin hyvä, mutta yrityksen kasvaessa itselleen voi palkata väkeä hoitamaan ne asiat, jotka eivät luonnistu itseltä niin hyvin.

2) Liikeidean kuvaileminen

Tässä vaiheessa on hyvä kertoa, mistä suunnitelma ja itse toiminnassa oikein on kyse.

Yritystä ei ole järkevää perustaa ilman asiakaslähtöistä liikeideaa ja nimenomaan hyvä liiketoimintasuunnitelma on sellainen, joka pohjautuu hyvälle liikeidealle.

Jos liikeidea eli esimerkiksi palvelu tai tuote ei tuota asiakkaalle lisäarvoa, sitä tuskin tullaan koskaan hankkimaan. Tällöin koko toiminta kaatuu, koska asiakkaita ei ole.

Mieti seuraavia asioita:

 • Millainen tuote tai palvelu on?
 • Kenelle se on suunnattu?
 • Miten tuote / palvelu eroaa jo olemassa olevista?
 • Millaista arvoa asiakkaille tuotetaan?
 • Miten tuote / palvelu toteutetaan?

3) Vision avulla oikeaan suuntaan

Visiolla voidaan tiivistää omat tavoitteet ja haaveet, ja lisäksi sen avulla voidaan hahmotella yritystoiminnalle suunta ainakin seuraavan viiden vuoden ajaksi.

Visio toimii sekä motivoitajana että oikeanlaisena suunnannäyttäjänä päivittäisessä työnteossa. Etenkin niinä päivinä, kun töitä ei tee mieli tehdä, voi visio motivoida jatkamaan vaikeuksista huolimatta, jotta lähtötilanteeseen voidaan saada positiivinen muutos.

Tässä vaiheessa ei siis kuulu kuvailla jo saavutettuja asioita, vaan niitä, joita tulevaisuudessa haluaisi vielä saavuttaa.

Toisaalta visio ei saa olla liian epärealistinen, koska silloin se kuulostaa lähinnä tavoittavattomissa olevalta mainoslauseelta. Visiota ei myöskään kannata kuvailla liian yksityiskohtaisesti, koska se tehdään useaksi vuodeksi eteenpäin.

Ja kuten jokainen yrittäjä tietää, voi muutamassakin vuodessa matkaan tulla useampi muuttuja ja mutka.

4) Analysoi kilpailijat

Perehdy huolellisesti markkinoihin ja omaan toimialaan. Selvitä kilpailijat, joilta löytyy samankaltainen palvelu / tuote. Pidä mielessä myös epäsuorat kilpailijat, jotka käytännössä kilpailevat samoista tarpeista.

Mieti näitä asioita:

 • Keitä kilpailijat ovat?
 • Millaisia kilpailijoiden hinnat ovat?
 • Mitä epäsuoria kilpailijoita palvelulla / tuotteella on?
 • Mitkä ovat kilpailijoiden vahvuudet ja heikkoudet?

5) Riskianalyysillä varaudutaan riskeihin

Yrittäjyyteen liittyy haasteita ja riskejä lähes väistämättä, ja siksi kaikkeen tähän on hyvä osata varautua. Tämä siksi, että pienetkin virheet voivat olla seurauksiltaan suuria.

Kannattaakin kirjata ylös, millaisia olennaisia riskejä toimintaan liittyy, miten todennäköisesti ne toteutuvat ja miten paljon ne vaikuttaisivat talouteen.

Tässä muutamia eri riskejä:

 • Omaisuusvahingot
 • Liiketoimintariskit
 • Taloudelliset riskit
 • Liiallinen riippuvuus yhdestä asiakkaasta tai rahoittajasta
 • Henkilöstöriskit

6) Tiivistelmällä pääsee käsiksi kokonaiskuvaan

Loistava liiketoimintasuunnitelma on sellainen, joka alkaa yhden sivun tiivistelmällä. Siinä käytännössä käydään läpi koko yrityksen ja sen toiminta tiivistetysti.

Tiivistelmän tekeminen kannattaa tehdä huolellisesti, koska erityisesti tähän sijoittajat ja rahoittajat kiinnittävät huomiota. Tiivistelmä on siis ikään kuin kirjallisessa muodossa oleva hissipuhe, jolla koitetaan vakuuttaa ulkopuolinen rahoittaja yrityksen kannattavuudesta.

7) SWOT-analyysi

Suunnittelussa voi myös hyödyntää SWOT-analyysiä, jolla voidaan hahmottaa yrityksen:

 • Sisäiset vahvuudet
 • Sisäiset heikkoudet
 • Ulkoiset uhat
 • Ulkoiset mahdollisuudet

SWOT-analyysin avulla voi hahmottaa omaa asemaa kilpailijoihin suhteutettuna.

Tänä päivänä töitä tekevät ihmiset arvostavat vapautta ja mahdollisuutta määrittää omat aikataulunsa enemmän kuin koskaan aiemmin, ja siksi monet alkavat yrittäjiksi.

Yrittäjäksi ryhtyminen on tällä hetkellä todella trendikästä, koska se tuo mukanaan kaiken sen vapauden, mistä ihmiset haaveilevat. Töiden paljouden voi itse määrittää ihan samalla tavalla kuin sijainninkin, mistä niitä tekee.

Olipa yritysideana sitten käännöspalvelut, autokauppa, verovapaat nettikasinot ilman rekisteröintiä tai vaikkapa kuljetuspalvelu, ei yrityksen perustaminen ole koskaan liian helppoa. Yrityksen perustamiseen liittyy monta välivaihetta, jotka täytyy käydä läpi, ennen kuin töiden aloittaminen on mahdollista.

Tässä artikkelissa käydäänkin tarkemmin läpi 10 tärkeintä yrityksen perustamisen vaihetta! Kun näitä ohjeita seuraa tarkasti, saa yritystoiminnan pystyyn tuossa tuokiossa.

9 vaihetta yrityksen perustamiseen

1) Tee toiminta-ajatus ja liikeidea selkeäksi

Ennen kuin yritystä lähtee perustamaan, on syytä miettiä kohderyhmää ja sitä, miten palvelu tai tuote tuotetaan kuluttajille. Näiden asioiden miettiminen helpottaa myös liikeidean hahmottamisessa.

Kun perustaa yrityksen itse, kannattaa mahdollisuuksien mukaan käydä keskusteluja monien asiantuntijoiden kanssa, jotta saa selville, onko omalle yritysidealle samaisella toimialalla oikeasti kysyntää.

Kun mietit yrityksen liikeideaa, kannattaa pohtia vastauksia muun muassa näihin kysymyksiin:

 • Millaisia palveluita / tuotteita yritys tarjoaa asiakkailleen?
 • Millä tavoin palvelut / tuotteet tuotetaan tai valmistetaan?
 • Mihin asiakastarpeisiin tuote / palvelu vastaa?

2) Luo liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelman ideana on perustella niin yrittäjälle itselleen kuin mahdollisille sijoittajille, että yrityksellä on mahdollista tehdä voittoa ja liiketoiminta on kannattavaa.

Kaiken perusta hyvässä liiketoimintasuunnitelmassa on liikeidea, joka on määritelty hyvin. Kannattaa mahdollisuuksien mukaan pyrkiä konkreettisuuteen ja samalla ottaa rohkeasti mahdolliset haasteet esille.

Kaksi tärkeintä osaa liiketoimintasuunnitelmassa ovat kulujen kartoituksesta seurannut budjetointi ja asiakaskartoitus, joka tarkoittaa sitä, mistä asiakkaat tulevat ja miksi he valitsevat juuri sinun yrityksesi. Hyväkään liikeidea ei ole kannattava, jos sille ei oikeasti ole kysyntää tai asiakkaita.

Suunnitelman luomisesta on apua myös siihen, että oppii ymmärtämään yritystoiminnan mahdollisista kuluista ja samalla budjetoimaan niitä.

Hyvässä liiketoiminnassa tuodaan esille myös riskitekijät, joilla voi olla vaikutusta yrityksen menestykseen.

3) Valitse itsellesi yhtiömuoto

Ennen kuin yritystä päästään konkreettisesti perustamaan, täytyy itselle olla mietittynä yritysmuoto. Yritysmuotojen eroihin vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi toiminnan tuleva laajuus sekä pääoman ja perustajien määrä.

Tuo päätös on todella tärkeä, koska se merkitsee paljon ihan konkreettisella tasolla esimerkiksi verotukseen, kasvumahdollisuuksiin ja hallinnollisiin vaatimuksiin.

Valintaa ei todellakaan kannata hätiköidä, vaan siihen kannattaa käyttää hyvä tovi aikaa.

Tällä hetkellä yleisimmät vaihtoehdot ovat osakeyhtiö sekä toiminimi. Myös kevytyrittäjiä löytyy reilusti aiempaa enemmän.

4) Varmistu luvanvaraisuudesta

Suomessa on täysin sallittua perustaa hyvän tavan mukainen ja laillinen elinkeino ilman erikoislupia. Sitten löytyy niitä tiettyjä aloja, joiden parissa aloitus vaatii erillistä lupaa tai siitä pitää vähintään tehdä ilmoitus viranomaisille.

Esimerkkejä yrityksistä, jotka vaativat viranomaisluvan, ovat:

 • Kaupat
 • Kauneusalan toimijat
 • Korjaamot
 • Ravintolat

Ennen kuin tilat voi ottaa käyttöön, tarvitaan lupia terveysviranomaisilta ja erilaisia tarkastuksia. Näillä voidaan varmistua siitä, että niin toiminta kuin tilat vastaavat Suomessa asetettuja kriteerejä.

Jos oma tuleva yritys vaatii luvan, on lupalaput hyvä laittaa ajoissa menemään, sillä nämä prosessit eivät koskaan ole nopeita.

Muun muassa nämä alat ovat luvanvaraisia:

 • Sijoitusrahastotoiminta
 • Alkoholin myynti ja anniskelu
 • Ajoneuvojen katsastus
 • Apteekit ja lääketehtaat
 • Sähkölaitteiden suunnittelu ja rakennus
 • Alkoholin valmistus- ja tukkumyyntiluvat

5) Mieti yritykselle sopiva nimi

Yrityksen nimellä on yllättävänkin suuri merkitys yrityksen toiminnassa. Parhaimmassa tapauksessa ihmisille jää juurikin nimi mieleen ja se on se ratkaiseva tekijä, että kauppoja syntyy ja asiakkaita riittää.

Yleistä on yhdistää harjoitettava toiminta sekä paikkakunnan nimitys. Nimenä voi myös hyödyntää jotain täysin keksittyä nimitystä tai omaa nimeä. Kirjoituksen pitää kuitenkin noudattaa oikeinkirjoitussääntöjä sekä suomen kieltä.

6) Jätä perustamisilmoitus

Seuraavaksi on vuorossa perustamisilmoituksen jättäminen. Siinä täytyy täyttää erilaisia lomakkeita, joihin syötetään omia ja yritykseen liittyviä tietoja. Samalla yritys täytyy ilmoittaa eri rekistereihin, joihin se kuuluu / tulee kuulumaan.

Näitä ovat esimerkiksi ennakkoperintärekisteri, ALV-rekisteri ja työnantajarekisteri.

7) Hoida kirjanpito

Pienyrittäjä voi helposti pitää huolen omasta kirjanpidostaan, mutta yleisesti yrittäjät keskittyvät mieluummin rahan tekemiseen. Tästä syystä kirjanpito ulkoistetaan ammattilaisten käsiin.

Kirjanpitoon liittyy monenlaista lukujen pyörittelyä ja paperityötä, joka voi osoittautua etenkin suuremmilla yrityksillä työlääksi. Siksi etenkin keskisuuret yritykset haluavat ulkoistaa kirjanpitonsa.

Mikäli näin ei kuitenkaan halua tehdä, voi esimerkiksi osallistua kirjanpitokurssille tai hankkia netistä tietoa. Näin asiat saadaan hoidettua heti kerrasta kunnolla.

8) Pidä huoli rahoituksesta

Jos yritykseltä ei löydy omasta taskusta riittävästi rahaa toiminnan käynnistykseen toivotussa mittasuhteissa, on järkevää hakea rahoitusta.

Rahoitusta on mahdollista saada muutamaakin eri reittiä:

 • Finnvera-rahoitus
 • Pankkilaina
 • Business Finlandin rahoitus
 • Starttiraha
 • Rahoitussäätiöt

9) Hanki pakollinen eläkevakuutus

Yrittäjien eläkelain mukaan Suomessa toimivalla ja asuvalla yrittäjällä täytyy olla hankittuna vakuutus kuoleman, vanhuuden tai työkyvyttömyyden varalle. YEL-vakuutus on lakisääteinen ja sen ideana on kasvattaa eläkettä sekä parantaa sosiaaliturvaa.

Ongelmana siinä on vain olemattomien eläkesäästöjen kertyminen, jonka johdosta iso osa yrittäjistä määrittää työtulonsa liian alhaiseksi. Tällöin YEL-maksut eivät ole niin suuria ja omille rahoille keksii parempaa tekemistä, kuten osake- tai rahastosijoittamista.